Bài 7. Tạo danh sách (List)

Bài 7. Tạo danh sách (List)

HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị một danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List).

Giới thiệu về tạo danh sách HTML

Phần tử danh sách (list) được sử dụng rất thường xuyên trong một tài liệu web bằng HTML. Trong một trang web thường người ta sử dụng các phần tử danh sách rất nhiều, chẳng hạn như menu, danh sách những thông tin nào đó,…v…v…đều được tạo ra bởi các thẻ tạo danh sách trong HTML.

https://www.youtube.com/watch?v=PvE72A1TD7Y

Trong HTML có ba kiểu danh sách (list type) đó là kiểu sắp xếp (ordered list), kiểu không sắp xếp (unordered list) và kiểu danh sách mô tả (description list). Cụ thể:

  • Kiểu sắp xếp (Ordered List): Là kiểu hiển thị một danh sách mà các mục con của nó được sắp xếp theo thứ tự bằng số hoặc chữ cái.
  • Kiểu không sắp xếp (Unordered List): Là kiểu hiển thị danh sách mà các mục con của nó sẽ không được sắp xếp theo thứ tự mà chỉ được đánh dấu bằng một ký tự đặc trưng.
  • Kiểu mô tả (Description List): Là kiểu hiển thị danh sách mà các mục con của nó sẽ không được đánh dấu thứ tự, nhưng sẽ có kèm theo một đoạn miêu tả.

Dưới đây là hình ảnh sự khác nhau giữa ba kiểu danh sách do W3School mô tả:

html-list-type

Ordered List

Để khai báo một danh sách với kiểu được sắp xếp, bạn phải bắt đầu bằng cặp thẻ <ol> </ol>. Bên trong cặp thẻ này sẽ là danh sách các mục con, mỗi mục sẽ đặt trong cặp thẻ <li> </li>, xem ví dụ bên dưới.

Thẻ <ol> cũng hỗ trợ thêm một thuộc tính nữa tên làtype, thuộc tính này là để bạn thiết lập kiểu sắp xếp các mục con bên trong danh sách. Giá trị của thuộc tính type1, i, I, a, A.

Unordered List

Giống như Ordered List, kiểu danh sách Unordered List sẽ bắt đầu bằng cặp thẻ <ul> </ul> và bên trong nó các mục con sẽ được khai báo bằng cặp thẻ <li> </li>.

Bạn cũng có thể thay đổi kiểu hiển thị của thẻ <ol> bằng cách thêm thuộc tính style với thuộc tính CSS làlist-style-type và giá trị làdisc,square, circle vànone.

Description List

Với kiểu danh sách này thì cách viết thẻ hơi khác một tí, đó là nó sẽ bắt đầu danh sách bằng cặp thẻ<dl> </dl>, trong đó tên mỗi mục con sẽ được khai báo bằng cặp thẻ <dt> </dt> và mô tả cho mục con sẽ được khai báo bằng cặp thẻ <dd> </dd>.

Xếp chồng danh sách

Trong HTML, bạn có thể tiến hành xếp chồng một danh sách vào nhiều tầng bằng cách lồng thêm một danh sách nữa vào cặp thẻ <li> </li> của mục con mà bạn muốn thêm tầng cho nó.

Lời kết

Qua phần tìm hiểu về bài tạo danh sách (List) chúng ta quá dễ dàng để khai báo phần tử danh sách trong HTML phải không nào? Vốn dĩ HTML luôn dễ dàng như vậy mà. Cố gắng lên nào, chỉ còn vài phần tử quan trọng nữa thôi là bạn đã thành chuyên gia HTML rồi.


Website FAQ  »  Hỏi đáp thiết kế web »  Hỏi đáp lập trình web   »  Học HTML  »  Hỏi đáp lập trình HTML


Hoi dap thiet ke web  /  Hoi dap lap trinh web  /   Hoi dap lap trinh PHP  /  Hoi dap lap trinh HTML  /   Hoi dap lap trinh CSS  /  Hoi dap lap trinh Javascript  /  Hoi dap lap trinh MySQL  /  Hoi dap SEO /  Tai lieu thiet ke web  /  Tai lieu lap trinh web /  Huong dan hoc HTML

Chia sẻ bài viết

Bình luận