Bài 7. Tạo danh sách (List)

HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị một danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List). Giới thiệu về tạo danh sách HTML Phần tử danh sách (list)…